Crotalocephalus (C.) transiens (Bouček, 1935) - cephalon 30 x 35 mm, Bohemoharpes (U.) ungula (Sternberg, 1833) - lem cephalonu 20 mm, Kosov - požárské souvrství

Crotalocephalus transiens - řád: Phacopidačeleď: Cheiruridae, 

Bohemoharpes ungula - řád: Harpetidačeleď: Harpetidae.

 

Hojný druh, významný prvek požárského souvrství (přídolí), kde je součástí dvou trilobitových společenstev. Hojně se vyskytuje ve společenstvu s Prionopeltis striata-Scharyia nympha (cf. Chlupáč, 1987), vázaném spíše na více hlubokovodní prostředí s převládající sedimentací deskovitých, šedočerných, biomikritických až bioklastických vápenců (mudstone-wackestone)  s vložkami laminovaných, vápnitých břidlic stejné barvy.

 

  Kosov - 2014

   Crotalocephalus transiens, Kosov 2014 - 30 mm

Lokality: lomy Kosov (profily č. 356, 783B); lom Koledník (profil č. 335); Řeporyje – lom Mušlovka (profil č. 687); Jarov, zářez lesní cesty vedoucí z vrchu Damil do osady Koledník; aj. Nehojný je Crotalocephalus transiens v lavicovitých, světlešedých až načervenalých, bioklastických vápencích (packstone-grainstone), často s tufitickou příměsí, význačných masovým výskytem brachiopodů společenstva Dubaria (cf. Havlíček & Štorch 1990). Zde byl C. transiens zjištěn v mělkovodním (BA 2–3), nízce diverzifikovaném, trilobitovém společenstvu s Calymene-Balizoma, které definoval Chlupáč (1987).
Lokality: Malý lom u silnice Loděnice – Bubovice (Přibyl & Vaňek 1974) a v příležitostném výkopu pro inženýrské sítě (budované v roce 2008) v jeho blízkosti, kde jsme jej sbírali s další trilobitovou faunou (V. Vokáč & P. Krýda, nepubl.). Dále je C. transiens znám z lokality Srbsko – Na bříči (profil č. 786; Přibyl & Vaněk 1974). Bouček (1935) uvádí tento druh též z jím blíže neupřesněné lokality u Tachlovic. C. transiens nebyl zatím zjištěn v bazálních a nejsvrchnějších polohách požárského souvrství (přídolí) v biozónách Monograptus parultimus a Monograptus transgrediens. Gutiérrez-Marco et al. (2001) uvedli taxon C. transiens ze sedimentů spodního přídolí (biozóny Monograptus ultimus) vystupujících v severozápadním Španělsku (provincie Ourense). Tento druh se zde vyskytuje společně s dalšími druhy trilobitů známými i z pražské pánve (cf. Struszia concomitans, Cromus aff. leirion aj.)
 
zdroj: Poznámky k biostratigrafii a ekostratigrafii podčeledi Cheirurinae Salter, 1864 (Trilobita) ze siluru pražské pánve (Barrandien, Česká republika).
                                                                                                                                                                  Václav V o k á č & Petr K r ý d a